Zwroty 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: Sklep internetowy działający pod adresem www.sztukapisaniaikony.pl/sklep jest prowadzony przez Pracownia ikony „Icons the language of art” Sebastian Niestój, przy ul. Grota Roweckiego 51a/9 30-348 Kraków, NIP: 676-224-76-01, e-mail: languageoficon@gmail.com :

a) dla umowy, w wykonaniu której www.sztukapisaniaikony.pl/sklep wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

 b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując www.sztukapisaniaikony.pl/sklep  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres:

Pracownia ikony „Icons the language of art” Sebastian Niestój, przy ul. Grota Roweckiego 51a/9 30-348 Kraków, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: languageoficon@gmail.com . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar www.sztukapisaniaikony.pl/sklep  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient  poinformował www.sztukapisaniaikony.pl/sklep o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Pracownia ikony „Icons the language of art” Sebastian Niestój, przy ul. Grota Roweckiego 51a/9 30-348 Kraków.

 6. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru.

7. W przypadku odstąpienia od www.sztukapisaniaikony.pl/sklep  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.sztukapisaniaikony.pl/sklep 

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez www.sztukapisaniaikony.pl/sklep przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. www.sztukapisaniaikony.pl/sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacje

1. www.sztukapisaniaikony.pl/sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. www.sztukapisaniaikony.pl/sklep  ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład mailowo lub listownie na adres firmy  z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć www.sztukapisaniaikony.pl/sklep dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem www.sztukapisaniaikony.pl/sklep  Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt www.sztukapisaniaikony.pl/sklep dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego.

6. www.sztukapisaniaikony.pl/sklep rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: languageoficon@gmail.com

b) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 606468648.

8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, www.sztukapisaniaikony.pl/sklep zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.